Buitenplaats Cauwenhoven

Ligging

Amersfoort - Coelhorsterweg

Geschiedenis

Beernt van Bekum (1653-1724) verkocht in 1707 bij een openbare verkoping in Utrecht, een ‘huysinge, hoffstede en bouwhuys met 33 mergen boomgaerden, bouw- en weyland’. De naam van het onroerende goed was Cauwenhoven.

De koper was Jan Pietersz van Oudenallen, burgemeester van Eemnes Buitendijks en Leonard de Casembroot (1657-1719), heer van Rijnestein, Willige Langerak en Coquelmonde. Al na een jaar verkochten zij het aan Maurits Cornelis van Nierop ondermeer domheer van het kapittel van Oudmunster te Utrecht. Hij was getrouwd met Maria Anna, baronesse van Lockhorst. De buitenplaats werd in 1727 verhuurd aan Willem van Hobbe van der Straten, getrouwd met jonkvrouw Christina Zuhm.

Van Nierop verkocht in 1731 de buitenplaats aan Ignatius van Honsum (1693-1773). Het omvatte toen: ‘een huysinge en een boerenwoning, samen 39 tot 40 morgen groot, maar ook een tweede huis met moestuinen en boomgaarden en een boerenwoning met akker- en weiland, waaronder een eng, samen 11 morgen’. Ignatius was waarschijnlijk de eerste koper van het herenhuis die er ook ging wonen. Hij overleed er in 1773.

Cornelia Sasse van Isselt (een kleindochter van Ignatius) en haar man Dirk Theodorus Rijksz Kool werden in 1774 eigenaar van de buitenplaats voor 7.575,00 gulden. Een ‘eerstelijk een zeer vermakelijke en welgelegen buitenplaats genaamd Kouwenhoven, met deszelfs logeabale heerehuizinge, koetshuis, stallinge, tuinmanswoning, tuinen, laanen, opgaande bosschen en verder houtgewasch, mitsgaders de annex boerenhofstede, tezamen groot 36 morgen en 175 roeden met zijn bouwen weilanden, benevens het koorngewas daar op staande’. De buitenplaats werd in 1811 verkocht aan Johannes Ignatius Rijksz Kool.

De buitenplaats kwam in 1856 in eigendom van boer Teunis Kuijer. Twee jaar later vond op zijn boerderij een openbare verkoping plaats van de sloopmaterialen van het landhuis: allerlei stenen en dakpannen, veel hout en een karnwip, een schoorsteenmantel,, plavuizen en meer dan tien deuren. Het geheel bracht 176,20 gulden op.

In 2018 heeft er een opgraving plaatsgevonden. Op het terrein worden nu vier woningen gebouwd.

Bewoners

 • - Lucas Suitquer
 • - 1707 Beernt van Bekum
 • 1707 – 1708 Jan Pietersz van Oudenallen en Leonard de Casembroot
 • 1708 – 1731 Maurits Cornelis van Nierop x Maria Anna van Lockhorst
 • 1731 – 1773 Ignatius van Honsum x Cornelia Constantia Barbou
 • 1774 – 1811 Cornelia Sassa van Isselt x Dirk Theodorus Rijksz Kool
 • 1811 – Johannes Ignatius Rijksz Kool
 • 1856 – Teunis Kuijer
 • 1856 – 1858 Teunis Kuijer

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Opengesteld

 • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2021

@