Buitenplaats Ruyteveldt

Ligging

Baambrugge - Donkervlietse Binnenweg 4-5.

De buitenplaats heeft gelegen in het weiland links van de huidige boerderij.

Andere benaming

Ruytesteyn, Ruiteveld

Geschiedenis

In het midden van de 17e eeuw was er sprake van een kleine buitenplaats Ruyteveldt. Al in 1675 werd de buitenplaats op een kaart van Claes Jansz. Visscher weergegeven, hoewel deze hier Ruytesteyn werd genoemd. Daarnaast bestaat er al een geschreven bericht uit 1656 over Ruyteveldt, waarin de nalatenschap van de toenmalige eigenaar, de heer Johan van de Poll, benoemd werd. De buitenplaats werd toen verkocht aan Pieter de Vos, notaris uit Amsterdam. Het bezit werd hier omschreven als 'een hofstede, gelegen aen 't Geyn by de Donkere brugge, bestaande in een huysinge, vijver daeromme, boomgaert, thuynbemantelinge, huysmanswoninge, erve, werf, loodse ende hoybarch, mitsgaders 't land en de bosschen tot dese hofstede behoorende, groot in alles tesamen ongeveerlyck 19 mergen'.

In 1700 werd het verkocht door de weduwe van Pieter de Vos aan Lodewijk van Diemen voor een bedrag van ƒ 10.000,--. Daarna trad het verval in, waardoor de opvolgende eigenaren steeds minder geld voor het bezit kregen. De weduwe van mr. Hendrikus Spoorenberg werd in 1721 eigenaresse voor een bedrag van ƒ 5.500,-- van de buitenplaats. Zij ging zelf op de buitenplaats wonen en verhuurde de boerderij en de landerijen. Na het overlijden van de weduwe Spoorenberg werd de buitenplaats in 1742 gekocht door Anthonie de Harder. In 1761 werd het door de erfgenamen van De Harder publiekelijk geveild.

De buitenplaats werd gekocht door Jan Nieuwland, die het herenhuis liet afbreken om met de daarbij vrijkomende bouwmaterialen geld te verdienen. In hetzelfde jaar werden de boerderij en de landerijen opnieuw geveild en vanaf dat moment werd uitsluiten gesproken van een boerenhofstede.

Bewoners

  • - 1656 Johan van de Poll
  • 1656 - Pieter de Vos
  • - 1700 weduwe van Pieter de Vos
  • 1700 - Lodewijk van Diemen
  • 1721 - 1742 weduwe van mr. Hendrikus Spoorenberg
  • 1742 - Anthonie de Harder
  • - 1761 erfgenamen van Anthonie de Harder
  • 1761 - Jan Nieuwland

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Abcoude. Geschiedenis en architectuur.

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@