Buitenplaats Meijenhagen

Ligging

De Bilt - het huis heeft gestaan in de zuid-oostelijke hoek van de Snippenlaan en de Hertenlaan.

Andere benaming

Steenen Camer, Meyenhage

Geschiedenis

In een transportbrief uit 1489 van een stuk land met een hofstede en getimmerte, gelegen achter De Bilt aan de heide, werd als overleden eigenaar Arnt Petersz genoemd. Deze Petersz komt ook voor als Schaijen- of Scaaiensoen want uit dezelfde brief blijkt zijn dochter, Gerijt Arnt Schaijensoensdochter, de tweede vrouw te zijn van Anthonie Loefsoen. De laatsten transporteren de vrije eigendom van een stuk land met zijn hofstede en getimmerte daarop staande met alle toebehoren, aan Aernt en Wouter, kinderen uit zijn eerste huwelijk.

In 1506 wordt de helft van het vrije eigendom, door Wouter Anthonisz gehuwd met Gheertruijt, tezamen met zijn broer Aernt Anthonisz en diens vrouw Jacobgen, aan het klooster Oostbroek opgedragen. In 1552 is de broer van Wouter, Aernt de rechtmatige eigenaar van de hofstede. Zij hadden twee dochters, Peternel gehuwd met Dirck Matthijs Hellinck en Cornelia gehuwd met Evert van Rennese en twee zoons, Anthonis en Evert.

Evert woonde op de boerderij. Hij kreeg, na het overlijden van beide ouders, van zijn zusters en zijn broer hun kindsdeel van de erfenis. Na het overlijden van Evert koopt zijn zwager Hellink het goed in 1559. In 1557 had Hellink al het vrije eigendom verkregen van het gedeelte dat aan Oostbroek was opgedragen., waarmede alle vroegere bezit was hersteld. In 1557 wordt ook voor het eerst de naam Meijerhagen vermeld. In 1578 verkoopt Peternel, weduwe van Dirck Matthijs Hellinck, de hofstede met grond aan Hendrick Jansz ter Bruggen. In 1593 wordt het door diens dochter Emmichgen verkocht aan Hendrick van Zijll.

In 1681 verkoopt de curator in de boedel van Godefridus Blommert het huis met circa 22 morgen grond aan Paul de la Baije baron de Theill. Zijn zoon Reinoud verkoopt zijn erfenis in 1705 aan Johan Romond. Na zijn overlijden verkoopt zijn weduwe, Maria van Oud, in 1716 het huis aan Diederik de Leeuw. In 1744 wordt het huis geschonken aan zijn zoon Jakob, die op zijn beurt in 1758 het huis en grond verkoopt aan Cornelis van der Hoop. Van der Hoop kocht niet allen Meijenhagen, maar ook Jagtlust, de Steenen Camer aan de Groenekanseweg en de boerderij Oldenbrandenburg. In 1779 en 1780 verkopen zijn erfgenamen alle gronden met de huizen en boerderijen, waarbij blijkt dat Van der Hoop de naam Meijenhagen heeft overgebracht op de Steenen Camer en omgekeerd. Ook heeft hij de oude Meijenhagen verbouwd tot 3 woningen, welke met circa 18 morgen grond werden aangekocht door Jan Hovy. In 1797 koopt Johan Wolters van de Poll (eigenaar van Jagtlust) grond en opstallen van Hovy. Van de Poll laat alle opstallen slopen.

Bewoners

 • - Arnt Petersz.
 • - 1489 Athonis Loefsz.
 • 1489 - 1506 Aart en Wouter Anthonisz.
 • 1506 - Aart Anthonisz.
 • - 1552 erfgenamen van Aart Anthonisz.
 • 1552 - 1559 Evert Aartsz.
 • 1559 - Dirck Matthijs Hellinck x
 • - 1578 Peternel
 • 1578 - Hendrick Jansz ter Bruggen
 • - 1593 Emmichgen Hendriksdr. ter Bruggen
 • 1593 - Hendrick van Zijll
 • - 1681 boedel Godefridus Blommert
 • 1681 - Paul de la Baije baron De Theill
 • - 1705 Reinoud
 • 1705 - Johan Romond x
 • - 1716 Maria van Oud
 • 1716 - Diederik de Leeuw x Sara Hinlopen
 • 1744 - 1758 Jakob de Leeuw
 • 1758 - 1779 Cornelis van der Hoop en Hendrik van der Hoop
 • 1779 - 1792 Jan Hovy
 • 1792 - Johan Wolters van de Poll
 • - erfgenamen van Hendrik van den Bosch
 • - Sara Maria Swellengrebel

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@