Buitenplaats Nieuwkoop

Ligging

Den Haag - Haagse Prinsengracht

Andere benaming

Hofje van Nieuwkoop

Geschiedenis

Johan de Bruijn van Buijtenwech, heer van Nieuwkoop, kocht in 1648 een stuk grond aan de noordzijde van de Prinsegracht. In 1656 volgde een tweede grondaankoop. In een rekest van De Bruijn gericht aan de meestertimmerman Matheus van der Veen uit 1656 blijkt de bouw van het huis in volle gang te zijn. Hij schrijft immers over 'de cappe van mijn Speelhuijs staende int Westeijnde inde Drie Boerestraet in mijn thuijn'. De tuin lag rondom het speelhuis en was omsloten door een muur met een poort.

De Bruijn besloot dat na zijn dood op de plaats van het speelhuis een hofje moest verrijzen. In zijn testament van 1656 bepaalt hij dat “terstont na sijne Edelheits overlijden alhier in den Hage sullen werden gemaeckt sessendartich woonhuysen voor arme ende behoeftige weudwen ofte vrouwspersonen op soodanige manier als Juffer der Wouw heeft gedaen maecken, ende dat daartoe sullen werden geëmployeert sijn..twee thuynen oft erven gelegen in ’t Westeynde alhier in de Drie Boeren- oft Warmoesstraat”.

In 1657 veranderde hij zijn testament en liet hierin opnemen dat 'het huijs .... sal worden gebruijckt bij de regenten van de voors. huijskens'. Het huidige regentenhuis in het Hofje van Nieuwkoop is het oorspronkelijke speelhuis van De Bruijn en werd in het uitgevoerde ontwerp van Pieter Post voor het Hofje van Nieuwkoop meegenomen.

Bewoners

  • 1648 - Johan de Bruijn

Huidige doeleinden

  • Hof van Nieuwkoop

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2023

@