Buitenplaats Ravestein

Ligging

Grijpskerke - Ravesteinweg 2

Andere benaming

Millegems hofstede, (Ravesteyn)

Geschiedenis

Op de plek van de buitenplaats stond al in het tweede kwart van de 16e eeuw al een boerderij. Adriaen Willeboorts had hier een boerenbedrijfje. Vóór 1566 moet hij al zijn overleden, want zijn zoon Logier Adriaens Willeboorts wordt in de overloper van dat jaar genoemd als eigenaar van de boerderij. De "hofstede met den boogaert" bedroeg twee gemeten en 250 roeden. Ongeveer een hectare.

De volgende eigenaar was Willem Doense. In de overloper van 1581 staat Jan Vaillant. Hij nam het bezit van Willem Doense over en was vermoedelijk de eerste eigenaar die geen boer was. Hij liet de boerderij over aan een pachter, Paschier van den Broucke. De boerderij bestond nu uit twaalf gemeten en 78 roeden. Jan Vaillant was vertegenwoordiger van de stad Middelburg bij de Staten van Walcheren. In de jaren 1578, 1581 en 1586 was hij, telkens voor een periode van twee jaar, burgemeester van Middelburg. Jan overleed in 1591. Uit een schuldbekentenis van 1594 blijkt dat hij getrouwd was geweest met Elizabeth Thibaut.

Het bezit ging over op zijn dochter Geertruyt en haar man Gregory Gillis. Hij was koopman in Middelburg. Vóór 1622 was zijn weduwe en zal de boerderij tussen 1625 en 1630 verkocht zijn aan Jacques van Millegem en de kinderen van de in 1624 overleden Cornelis Boogaerts. Jacques sr. moet in elk geval voor 1649 zijn overleden. In dat jaar wordt namelijk niet hij, maar zijn weduwe genoemd in het 'Langdijkboeck van de Oostwatering van Walcheren'.

Tussen 1660 en 1670 heeft mr. Frederick Huyssen (1636- ) de boerderij gekocht van de weduwe Van Millingen. Hij was in 1664 getrouwd met Johanna Thibaut van Aagtekerke (1645-1669) en kregen drie kinderen. Zij woonden na hun huwelijk op de buitenplaats Waterlooswerve. Dat verblijf was het bezit van schoonvader Thibaut.

In 1717 heette de boerderij nog 'Millegems hofstede', voordat deze, vermoedelijk vlak voor 1719, de naam Ravestein kreeg. Frederick kocht niet alleen de "vervallen" boerderij maar ook veel land in het Logier Willeboortsblock en directe omgeving.

Na het overlijden van Johanna in 1669 hertrouwde Frederick met Wilhelmina Henriëtta Heylersich. Wilhemina's vader Johan Heylersich was secretaris van stadhouder Willem III. Tussen 1694 en zijn overlijden in januari 1679 was Frederick eigenaar van buitenplaats Sion bij Rijswijk. Huygens beoogde Walcherse buitenplaatsproject was als gevolg van deze ontwikkelingen en door zijn vroegtijdige overlijden niet tot uitvoering gekomen.

De hofstede werd geërfd door de oudste zoon Johannes Huyssen. Hij trouwde met Cornelia Steengracht. Johannes overleed al op 25 jarige leeftijd in 1690. Na zijn overlijden nam burgemeester en goede vriend Alexander de Muynck zijn zaken waar. Cornelia trouwde een paar later met Alexander. Tussen 1679 en 1698 bleef het stil rondom de beoogde plannen met Ravestein.

Rond 1709 gingen Johan de Mauregnault en zijn vrouw Margarita Huyssen, eigenaren van de in de buurt liggende buitenplaats Poppendamme, over op de bouw en verdere tuinaanleg van Ravestein. Zij hadden het in 1698 gekocht. De boerderij en de omliggende grond bleven binnen de familie Huyssen, want Margarita was een nicht van Frederick Huyssen. Weduwnaar Johan de Mauregnault was in 1680 met haar getrouwd.

Zij lieten een duidelijk kleinere buitenplaats ontstaan dan Frederick Huyssen aanvankelijk bedoeld had. De oprichting van het herenhuis vond bovendien niet plaats op het eiland, maar er direct naast. Zij lieten een extra buitenplaats realiseren om te zorgen voor een 'gespreid bed' voor hun dochter Cornelia Maria. Voor hun oudste zoon was de buitenplaats Poppendamme bedoeld.

Na het overlijden van De Mauregnault in 1717 erfde zijn dochter Cornelia Maria de Mauregnault de buitenplaats Millegemshof. Zij was getrouwd met de weduwnaar dr. Willem Ferleman. Hij was o.a. VOC-bewindhebber. Vlak nadat Willem en Cornelia hun bezit betrokken, werd een schip van de Compagnie Ravestein gedoopt. Vermoedelijk werd de buitenplaats omgedoopt tot 'Hof Ravestein'.

Na het overlijden van zijn vrouw Cornelia Maria in 1737 en vervolgens van Willem zelf werd de buitenplaats in 1741 aangekocht door Johan Huijge. Hij was een telg uit een koopliedenfamilie. Johan Huijge overleed in 1758. De buitenplaats kwam in het bezit van zijn dochter Sara. Zij trouwde rond 1758-1759 met de Middelburgse wijnkoopman Robbertus van Houte. Na het overlijden van Van Houte in 1764 werd de buitenplaats verkocht aan Jacobus Smitman. Hij was getrouwd met Adriana Johanna Paays.

Na haar overlijden in 1798 verkochten haar zaakwaarnemers het landgoed aan Willem Pieterse Kleijnepier. Hij betaalde 4.480 pond Vlaams voor het landgoed. Van de 117,5 gemeten gingen er 110 naar Kleijnepier en 7,5 naar Galenus Dignus Steengracht. Vanaf nu zou de omvang van het landgoed steeds afnemen.

Kleijnepier was vóór de koop pachter van het boerenbedrijf geweest. In 1799 wordt gesproken over "Een partij afbraak van een huijs". Dit moet te maken hebben gehad met de afbraak van het boerenhuis, want het herenhuis stond op de eerste kadastrale kaart van Grijpskerke - 1812 en de bijgewerkte in 1820 - nog overeind. Twee jaar na het overlijden van zijn vrouw Leuntje de Voogd verkocht hij in 1808 zijn bezit voor 16.000 gulden aan Frans Meijer.

Frans Meijer verkocht het in 1813 aan Izaak Uijterschout. Hij bleef er samen met zijn vrouw Neeltje Marijs, tot zijn overlijden in 1850, wonen. Vanaf 1850 werd de Abraham Francke voor 16.000 gulden eigenaar. Hij was getrouwd met Catharina Bakker. Net na de verkoop in 1862 en hun vertrek naar Meliskerke overleed zijn vrouw. Zijn zoon Marinus Francke werd de nieuwe eigenaar. Rond 1880 werd het huis afgebroken en werd er een nieuw huis gebouwd. Een deel van het fundament bleef wel onder het nieuwgebouwde huis liggen.

Na het overlijden van Marinus in 1892 werd zijn weduwe Johanna Koene eigenaresse. In 1902 werd haar dochter Catharina Francke, getrouwd met Krijn Huijsman Maartenszoon, eigenaresse van de boerderij. Het geheel van bouw- en weilanden, ruim 24 hectare, werd verdeeld onder de zeven kinderen van Marinus en Johanna. Van de boerderij resteerde nog 11 bunder. Rond 1925, vlak na het overlijden van Catharina, werd het huis verkleind. Krijn Huijsmans gelijknamige neef Krijn Huijsman Izaakszoon nam in 1931 het boerenbedrijf over. Hij was getrouwd met zijn nicht Elisabeth Huijsman Maartensdochter.

In 1973 wordt de boerderij overgenomen door zijn zoon Krijn Geschiere, Na 1998 komt het in handen van de zusters Van Montfrans-Hartman en Harman. Met hun aankoop kwam er een einde aan de boerderij. Sinds 2008 is Ravestein met 3,2 hectare de kern van de oude buitenplaats, in eigendom van het echtpaar Henk van Montfrans en zijn vrouw G. Hartman.

Bewoners

 • - ca 1566 Adriaen Willeboorts
 • ca 1566 - Logier Adriaens Willeboorts
 • - Willem Doense
 • 1581 - 1591 Jan Vaillant x Elizabeth Thibaut
 • 1591 - 1625 Geertruyt Vaillant x Gregory Gillis
 • 1625 - 1660 Jacques van Millegem
 • 1660 - 1669 Frederick Huyssen x Johanna Thibaut van Aagtekerke
 • 1669 - 1670 Frederick Huyssen
 • 1670 - 1679 Frederick Huyssen x Wilhelmina Henriëtta Heylersich
 • 1679 - 1690 Johannes Huysen x Cornelia Steengracht
 • 1690 - ca 1692 Cornelia Steengracht
 • ca 1692 - 1698 Cornelia Steengracht x Alexander de Muynck
 • 1698 - 1717 Johan de Mauregnault x Margarita Huyssen
 • 1717 - 1737 Cornalia Maria de Mauregnault x Willem Ferleman
 • 1737 - 1741 Willem Ferleman
 • 1741 - 1759 Johan Huijge
 • 1759 - 1764 Sara Huijge x Robbertus van Houte
 • 1764 - 1798 Jacobus Smitman x Adriana Johanna Paays
 • 1798 - 1808 Willem Pieterse Kleijnepier x Leuntje de Voogd
 • 1808 - 1813 Frans Meijer
 • 1813 - 1850 Izaak Uijterschout x Neeltje Marijs
 • 1850 - 1862 Abraham Francke x Catharina Bakker
 • 1862 - 1892 Marinus Francke x Johanna Koene
 • 1892 - 1902 Johanna Koene
 • 1902 - 1925 Catharina Francke x Krijn Huijsman Maartenszoon
 • 1925 - 1931 Krijn Huijsman Maartenszoon
 • 1931 - 1947 Krijn Huijsman Izaakszoon x Elisabeth Huijsman Maartensdochter
 • 1947 - 1973 Pieter Geschiere Simonszoon x Anna Jakoba Huijsman
 • 1973 - 1998 Krijn Geschiere x Jacoba Ton
 • 1998 - 2008 zusters Van Montfrans-Hartman en Hartman
 • 2008 - Henk M. van Montfrans x G.Willemien Hartman

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Simons, J. - "Groei en krimp. Bewonergeschiedenis van Hof Ravestein" - in De Wete van oktober 2013

Foto's © Albert Speelman 2024

@