Buitenplaats Berglust

Ligging

Hillegersberg - heeft gelegen aan de Bergweg (Straatweg)

Andere benaming

Bergzicht

Geschiedenis

De Rotterdamse ijzerkoopman Jacob Casteleyn had in de tachtiger jaren van de 17e eeuw diverse percelen land onder Hillegersberg opgekocht. Op 22 mei 1688 had hij van Neeltje van Krimpen, weduwe van Leendert Treurniet, een huis, twee schuren, berg, potinge en plantinge gekocht in de Berg en Broekpolder. Een andere aanwinst was een woning met 20 morgen 4 hont land onder Hillegersberg en Schiebroek. En op 9 januari 1683 werd de boedel van de erfgename van mr. Pieter van der Stock aan hem getransporteerd. Jacob Casteleyn overleed op 3 juli 1704. Zijn zoon Coenraet erfde zijn bezittingen.

Op 8 november 1726 werden door de executeurs van het testament van Coenraet Casteleyn geveild en verkocht ,,een schoon heerehuys, bouhuys, schueren, bargen, tuyn, boomgaert, mitsgaders omtrent de 23 mergen 300 roede schoon veenlant". Het huis, gelegen aan de westzijde van de Bergweg ging voor 9.500 gulden over in handen van Willem Vinck, lector en doctor medicine te Rotterdam. Hij bleef tot 20 juni 1749 eigenaar.

De koper was de heer Jean Belliveau van ,,een extraordinaire en zeer vermakelijke hofstede off buyteplaats genaamdt Bergzicht gelegen binnen dezen ambagte in de Berg en Broekpolder omtrent een uur buyten de stadt Rotterdam, bestaande in een rojaal hegt sterk en weldoortimmert heerenhuys, met vier rojaale vertrekken, kookkeuken en verdere gemakkan, oranjehuys met vuurrioole in de gront, een tuynmanshuys daar annex, stallinge voor vier paarden, koetshuys met nog twee vertrekken daar boven, een zeer plaizant speelhuys gelegen voor aan de wegh, een tuyn met zijn parterren en Turkze tent, voor en agter 't zelve een moestuyn met twee schoone trekkassen, boomgaart, waarom een visrijke vijver en schoone beplanten laanen, alle gelegen rontom in het water met een ophaalbrugge voor aan de weg, tezamen groot ofte te verongelden voor twee mergen 200 roeden, strekkende voor van de rijweg tot agter in de scheysloot van 't lant van Dirk Starrevelt toe". HIj kocht het voor 4.300 gulden. En verkocht het op 31 mei 1755 aan Hendrik Beumer, die getrouwd was met Adriane van den Hove, dochter van de herbergier Hermannus van den Hove, voor 6.500 gulden.

Daarna wisselden de eigenaars elkaar snel af. Hendrik Beumer verkocht in 1758 het huis met toebehoren aan zijn schoonvader Hermannus van den Hove voor 9.000 gulden. Op 10 mei 1760 werd het verkocht aan mr. Pieter Johan van Berkel, heer van Uitwijk en Nederveen, secretaris van de Commissarissen van de Kleine Zaken en Vredemakers te Rotterdam voor 8.450 gulden.

Op 21 november 1767 werd de buitenplaats voor 11.000 gulden verkocht aan de oud-schepen mr. Thimon van Schoonhoven. In de tijd van Hendrik Beumer was de naam Bergzicht vervangen door Berglust.

De buitenplaats komt op 18 september 1771 opnieuw onder de hamer. De koper was Jean Boudet. Van 1771 tot 1782 woonde hij er met zijn vrouw Petronella Cornelia Smit. Na het overlijden van Jean Boudet blijft zijn weduwe tot haar overlijden op 11 juni 1783 eigenaresse van de buitenplaats. Daarna werd Pieter van Swieten, doctor medicine, eigenaar van de buitenplaats. Op 7 september 1788 kwam hij te overlijden. Zijn weduwe. Jacomina Stolker, verkoopt de buitenplaats aan de makelaar Gerard Verboom.

De erfgenamen van Gerard Verboom verkopen op 14 december 1799 de buitenplaats aan Isaac Rochussen. Op 3 september 1810 werd de buitenplaats verkocht aan de makelaar Gerrit Duuring. Volgens de koopcontract van 22 mei 1819 ging het buiten over op de makelaar Barend van Eck, die het op 8 augustus 1821 verkocht aan Jan van der Wallen van Vollenhoven.

Op 30 juli 1833 werd het verkocht aan Jan Kap, koopman en binnenschipper op Amsterdam. Daarna werd het verkocht op 2 september 1835 aan de koopvaardijkapitein Hessel Glazener. Na zijn overlijden op 16 december werd de buitenplaats op verzoek van de weduwe openbaar verkocht. De koper was Adolf Abrahamsz. Demmers, koopman in Oppert, en Johannes Louron, meester metselaar aan de Vest, die het herenhuis niet zelf betrokken. Het herenhuis werd verhuurd aan Hans Molenaar Bose en gebruikt als herberg. Op 4 april 1840 werd hij eigenaar van de buitenplaats.

Pieter Bravenboer, timmerman, en Willem van den Hoonaard, schoolmeester, kopen op 14 december 1849 de buitenplaats "thans ingerigt tot lustplaats of uitspanning en stalhouding"van Johannes Molenaar Bose. Van den Hoonaard verkocht zijn aandeel op 30 maart 1861 aan Pieter Bravenboer. Zij hadden inmiddels het aanzien van de buitenplaats radicvaal gewijzigd door het slopen van het herenhuis en de andere opstallen. Bij de verkoop in 1861 is er ook geen sprake meer van een herenhuis, koepels, enz., maar van enige percelen bouw- en weiland en waterplas genaamd Berglust.

Bewoners

 • - 1726 Coenraet Casteleyn
 • 1726 - 1749 Willem Vinck
 • 1749 - 1755 Jean Belliveau
 • 1755 - 1758 Hendrik Beumer x Adriana van den Hove
 • 1758 - 1760 Hermannus van den Hove
 • 1760 - 1767 Pieter Johan van Berckel
 • 1767 - 1771 Thimon van Schoonhoven
 • 1771 - 1782 Jean Baudet x Petronella Cornelia Smit
 • 1782 - 1783 Petronella Cornelia Smit
 • 1783 - 1788 Pieter van Swieten x Jacomina Stolker
 • 1788 - 1790 Jacomina Stolker
 • 1790 - Gerard Verboom
 • - 1799 erfgenamen Verboom
 • 1799 - 1810 Isaac Rochussen
 • 1810 - 1819 Gerrit Duuring
 • 1819 - 1821 Barend van Eck
 • 1821 - 1833 Jan van der Wallen van Vollenhoven
 • 1833 - 1835 Jan Kap
 • 1835 - 1836 Hessel Glazener
 • 1836 - 1840 Adolf Abrahamsz. Demmers en Johannes Louron
 • 1840 - Hans Molenaar Bose
 • - 1849 Johannes Molenaar Bose
 • 1849 - 1861 Pieter Bravenboer en Willem van Hoonaard
 • 1861 - Pieter Bravenboer

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Nationaal Archief - Inventaris van het archief van de familie Van der Staal van Piershil, 1636-1904
 • Renting, drs. R.A.D. - "De achttiende-eeuwse buitenplaatsen te Hillegersberg" - Rotterdams Jaarboekje 1961 - pag. 153-188

Foto's © Albert Speelman 2023

@