Buitenplaats van Staal

Ligging

Hillegersberg - gelegen op de hoek van de Herenweg en de Strekkade

Geschiedenis

Het huis diende al jaren als woonplaats van de schout van het ambacht. Op 8 mei 1670 droegen de voogden van het nagelaten weeskind van Cornelis Vrnacken Metselaer aan de secretaris Leonard Verboom over een „seecker erve met een schuer, potinge, plantinge ende verdere timmeragie daerop staende ende gelegen op den dorpe van Hillegersberch, streckende van den Heerewech af tot Jacob Meesz de Ruiter, bode deses ambachts, toe, belent ten oosten den kooper ende de Streckadesloot".

Op 22 augustus 1686 ging de schout Leonard Verboom op de vlucht wegens schulden. Tot curator werd de secretaris Hendrik Snoeck benoemd. Bij de openbare verkoop op 13 januari 1687 kocht Hendrik Snoeck de bezittingen van Verboom op voor 3.880 gulden. Het transport had plaats op 25 september 1687 en er is dan sprake van een ,,seekere huysinge en erve met een gedeelte van een thuyn, een groote rij poort, schuyr en paerdestal alsmede den opstal van seekere schuytenhuys in de Strekkadesloot, item nog seekere erve met een huys ende een gedeelte van een thuyn".

Na het overlijden van Hendrik in september 1714, bleef de weduwe Catharina Elsenhoff tot 1717 op de buitenplaats wonen. Zij verkocht het op 22 september 1717 aan de nieuwe schout mr. Allard van der Duyn. Op 2 mei 1718 werd de transportakte opgemaakt en kon Allard zich eigenaar noemen van „twee huysen, twee speelhuysen, stallinge, turffschuer ende erve met een thuyn, een schuytenhuys en visblok". Hij kocht het voor 3.620 gulden.

Na zijn overlijden werden zijn bezittingen door de erfgenamen verkocht voor 12.000 gulden. Op 22 november 1734 werd mr. Maerten Staal, getrouwd met Sophia Cornelia van Rijsoort, eigenaar van de buitenplaats. Uit het Personeel Kohier van 1742 blijkt dat hij het huis liet bewonen door een opzichter. Zelf zal hij er in de zomermaanden een intrek hebben gehad. Na het overlijden van Maerten Staal, in juni 1765, en van zijn weduwe, in december 1767, werd in 1768 de publieke verkoop aangekondigd van „een zeer aangename en welgelege buiteplaats bestaande in een weldoortimmerd heerenhuis, voorzien van diverse zoo behange als onbehange kamers en vertrekken, bekwame kookkeuken, kelder en andere offices en commoditeiten, voorts in een tuinmanshuis, koetshuis en stalling, een welaangelegde tuin, beplant met de uitnemenste soorten van vrugtboomen, een welaangelegde parterre, een vrugtbare moestuin, een binnen weinig jaren nieuw getimmerde salon of tuinhuis, zeer geëxtendeerd uitzigt hebbende over de Rijweg en omleggende landerijen, staande en gelegen op den dorpe van Hillegersberg in de Berg en Broekpolder". De buitenplaats werd gekocht door Catharina Kerkhoff, weduwe van Arie Harteveld, voor 3.225 gulden. Spoedig daarna werd de buitenplaats afgebroken en verkaveld.

Bewoners

  • - 1687 Leonard Verboom
  • 1687 - 1714 Hendrik Snoeck x Catharina Elsenhoff
  • 1714 - 1718 Catharina Elsenhoff
  • 1718 - Allard van der Duyn
  • - 1734 erfgenamen van Van der Duyn
  • 1734 - 1765 Maerten Staal x Sophia Cornelia van Rijsoort
  • 1765 - 1767 Sophia Cornelia van Rijsoort
  • 1768 - Catharina Kerkhoff

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Renting, drs. R.A.D. - "De achttiende-eeuwse buitenplaatsen te Hillegersberg" - Rotterdams Jaarboekje 1961 - pag. 153-188

Foto's © Albert Speelman 2024

@