Buitenplaats Endeldijk

Ligging

Honselersdijk

Geschiedenis

In de 17e eeuw stond er aan de Endeldijk een voorname herenboerderij. Op 4 december 1741 kocht de laken-koopman Willem van der Pot deze boerderij en vormde het tot een buitenplaats met weidse landbouwgronden en boomgaarden. Hij liet tevens een gracht graven, die door de Nieuwe Tuinen loopt, en het doorgraven van de Mariendijk. De buitenplaats besloeg 44 morgen, verdeeld in 16 tuinen, 3 bosschen groot 8 morgen, voorts in grachten, vijvers, het landhuis Torenzicht te Poeldijk, lanen en verdere plantage en weiland.

De buitenplaats werd door Willem van der Pot in zijn "Endeldijk 's Hofdicht bezongen:

Al moet dit huis, zoo laag verschoven en veracht,

't Gering Hondsholredijk aan de oosterzij bepalen,

Daar 't Westeinde met den glans van 't Vorst'lijk slot mag pralen;

Al komt men hier niet in langs marm'ren trappen treën;

Al zyn, al 't geen men ziet, volstrekt noodwendigheën,

En ieder deze hut, met recht, mag ned'rig noemen,

Ze is echter groot; zij kan op achtbare oudheid roemen,

Waarop een heilig Huis des Grooten Konings stond,

Waarvan de muren, die de zold'ring onderschragen,

En duurzaam perkament getuigenissen dragen;

Een eerbied, een ontzag doen mij jier tevens aan,

'k Verbeeld mij hiet te zien het oud-kapittel staan,

En zijn Kanunniken en Godgewijde koren,

Verootmoed in gebeën en lofgezang te hooren.

Na zijn overlijden op 28 maart 1783 te Rotterdam ging het bezit over op zijn toen 47 jarige zoon Cornelis van der Pot. Hij was koopman op de Boompjes te Rotterdam en had ook de gave van de poëzie van zijn vader geërfd.

Op 30 Augustus 1787 kwam het burgerlegertje van Delft, onder commando van Mappa, naar Naaldwijk, nam de Baljuw en Schout, Abraham Douglas, gevangen en hield hem gedurende enige dagen op ''Endeldijk'' opgesloten. Het gevolg daarvan was, dat toen de volgende maand Willem V in zijne waardigheid hersteld was, de zegevierende partij deze buitenplaats in een ruïne veranderde en er van de huizinge weinig meer dan de muren overbleef. Torenzicht, dat zich op ruim een kwartier afstand bevond,werd niet bezocht en bleef gespaard.

Bewoners

  • - familie Gevers
  • 1742 - 1783 Willem van der Pot
  • 1783 - Cornelis van der Pot

Huidige doeleinden

  • Verdwenen
  • Van de voormalige buitenplaats is alleen een ingemetselde steen bewaard gebleven.

Bronverwijzing

  • Website Buytenplaets
  • Website Poeldijk
  • Hoffmann J. Jzn, W.J. - "Endeldijk in den patriottentijd" - Rotterdamsch Jaarboekje, pag 153-175

Foto's © Albert Speelman 2019

@