Buitenplaats Zandvoort

Ligging

Sint-Laurens - Walcherseweg 245

Geschiedenis

Halverwege de 17e eeuw werd de hofstede verbouwd tot buitenplaats voor Adriaen Willeboorts, vroedschapslid van Vlissingen, en zijn vrouw Maria Lampsins. Het buitenverblijf, met een boomgaard, een visvijver en waarschijnlijk een fraaie tuin met beelden was genoemd naar het oude ambacht Zandvoort, dat was opgenomen in de heerlijkheid Buttinge. Het stond op de plaats waar in 1271 de Duitse Ridderorde, met toestemming van graaf Floris V, een huis stichtte. In 1317 verhuisde de orde naar Middelburg waar een nieuwe commanderij was gebouwd.

'Het huys in den Duytschenheerenlant' kwam voor 1566 in bezit van Willeboort Adriaensz. Ter Stoepe en werd de bakermat voor een drietal na hem komende generaties Willeboorts.

Cornelis Willeboorts erfde van zijn broer Adriaen op grond van Fideï Commis (vruchtgebruik, maar met verbod op vervreemding) de helft van de buitenplaats Zandvoort en andere landen, leende voor 1675 van de executeur van de boedel van zijn broer 'een goede somme van penningen' o.m. voor het 'uytreden van sijne kinderen naar Oost-Indiën'. Daar er echter geen middelen voorhanden waren deze som terug te betalen, verzocht de executeur de Staten van Zeeland de erfgenamen van de inmiddels overleden Cornelis te ontheffen vande last van het Fideï Commis, teneinde de buitenplaats ende andere landen te verkopen. Op 28 januari 1678 werd door de Staten van Zeeland 'het sterfhuis vande voornoemden Cornelis Willeboorts' dan ook van deze last ontheven en mocht de buitenplaats, na ruim een eeuw in bezit geweest te zijn van de familie Willeboorts, berkocht worden.

Van de buitenplaats is alleen nog een fraaie inrijpoort met daarachter een oude boerderij met de naam Zandvoort bewaard gebleven. De poort bestaat uit twee van oude mopstenen opgemetselde pilaren met elk een leeuw erop. De linker leeuw draagt het geslachtswapen vande familie Willeboorts, de rechter leeuw het wapen van de familie Lampsins, met daaronder het jaartal 1654.

Bewoners

  • < 1566 - Willeboort Adriaensz. Ter Stoepe
  • ca 1654 - Adriaen Willeboorts x Maria Lampsins
  • - 1675 Cornelis Willeboorts x Pauwelijntje Verron
  • 1675 - 1678 erfgenamen van Cornelis Willeboorts

Huidige doeleinden

  • Boerderij

Opengesteld

Bronverwijzing

  • Macaré, A.C. - Het Walcherse geslacht Willeboorts Ter Stoepe

Foto's © Albert Speelman 2024

@