Buitenplaats Hemmeer

Ligging

Warmond - de buitenplaats heeft gelegen in de Hemmeerpolder, gelegen aan de Oosteinde. Ter hoogte van de camping Van Rijn.

Andere benaming

Oostwoud

Geschiedenis

Het Hemmeer werd in 1624 drooggelegd. De Amsterdamse koopman Jan of Johan van Baerle, die bij de droogmaking betrokken was, verwierf in de nieuw onstane polder stukken grond. Hij liet hier, waarschijnlijk in de jaren 1632 en 1633, een buitenverblijf bouwen. In 1631 woonde hij nog in Leiden en in 1634 in Warmond. Jan van Baerle overleed op 4 juli 1644 zonder ooit getrouwd te zijn geweest. Zijn erfgenamen verkochten de buitenplaats op 20 december 1644 aan Constantijn Sohier de Vermandois.

In de koopakte wordt een gedailleerd beeld van de buitenplaats gegeven: "Een treffelijcke ende seer aensienlijcke hoffstede ende huysinge, verciert met een thooren ende paveljoenen, mede geaccommodeert met een ruym voorpleyn, wagenhuys, paerdestallinge, bargh, schuyr, hovenierhuys, omvangen met een royale gracht, vruchtbare boomgaerden, chingelen, ende deftige mantelingen van eycken, olmen, ipen, bereken ende elstboomen, ende hier toe alle de partijen van landen, op de kaert geteyckent mette letterA, staende ende gelegen in Warmont voorseyd, in de dijckagie van de Hem-meer...:

Toen Constantijn Sohier de Vermandois de buitenplaats kocht, wilde hij zijn buiten door de aanleg van een oprijlaan met de Herenweg verbinden. Daarvoor moest hij in eerste instantie een brug aanleggen, want de Hemmeerpolder was omringd door een sloot. Sohier de Vermandois diende een verzoek in bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het antwoord was positief. Op 14 september 1645 gaf het toestemming om “twee steenen hooffdens doen maecken ende houten leggers daer over leggen ende dat op soodanige wijtte ende hoogte als andere bruggens over de voors. Rijnsloot gelegen”.

Sohier de Vermandois was een niet onaanzienlijk man in de 17e eeuwse Hollandse samenleving. Hij kocht in 1643 de Heerlijkheid Warmenhuizen en werd in 1645 beleend met de ruïne Oud-Poelgeest in Oegstgeest. Hij erfde van zijn schoonvader Jeronimus Coymans het huis Meresteyn bij Beverwijk en ook Sandvliet bij Lisse. Hij woonde alleen in de zomermaanden op de buitenplaats. 's Winters woonde hij in Den Haag waar hij kamerheer vande Prinses-Weduwe van stadhouder Willem II was. Hij overleed in november 1670.

Na het overlijden van Constantijn Sohier de Vermandois werd de buitenplaats afgebroken. Wanneer is niet precies bekend, maar het heeft zeker voor 1687 plaatsgevonden.

Bewoners

  • 1634 - 1644 Jan of Johan van Baerle
  • 1644 - 1670 Constantijn Sohier de Vermandois

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noort, A.C.L. van - "De buitenplaats Hemmeer te Warmond" - Leids Jaarboekje 1998,pagina 205-210

Foto's © Albert Speelman 2020

@