Buitenplaats De Koppel

Ligging

Zeist

Andere benaming

Groote Koppel

Geschiedenis

Het gebied behoorde in de middeleeuwen aan het Kapittel van St. Jan te Utrecht. Bij een erfpachtuitgifte in 1347 wordt "4 morgen land op de Coppel aan de Coppelweg" vermeld.

In 1767 verkoopt Cornelis Schellinger de Hooge Heerlijkheid Zeist aan Maria Agnes von Zinzendorf en koop een "heere- en boerenplaats, genaamd de Groote en Kleyne Koppel" met heel wat landerijen. In 1826 zijn de bezittingen in eigendom van Carl Heinrich Wilhelm Verbeek (1797-1864). Hij kocht op een veiling voor 6.750 gulden het buitenverblijf. Het was toen 2 bunder en 68 roeden groot. Hij stichtte op zijn terrein langs de Grift in 1841 een azijnfabriek.

Na het overlijden van Wilhelm Verbeek in 1864 werd de buitenplaats verkocht aan P.W. Janssen voor 43.840 gulden. In 1865 werd het buiten opnieuw en zelfs tweemaal geveild. In de Weekbode van 22 april 1865 stond de volgende advertentie: "De Groot Koppel te Zeyst, zal publiek in veiling worden gebragt te Utrecht aan het lokaal van verkoopingen op Zaterdag den 13. Mei, des namiddags ten één ure. Dit zeer gunstig gelegen Buiten verblijf bestaat uit een Heerenhuis met zes, zoo Beneden- als Bovenkamers, Zolder, goed bekluisden Kelder, Keuken, zijnde het Heerenhuis onlangs veel verbeterd en verfraaid. Voorts Wandeldreven, Moestuin, Boomgaard, Bosch-, Wei- en Bouwlanden, Bouwmanswoning, Waschhuis, Loots, stalling voor Paarden- en Hoornvee, Kippenhok, Duiventil, benevens drie Woningen, genaamd Het Klompje, met Moesland, allerbest Wei- en Bouwland, alles bij elkander gelegen onder Zeyst aan den Koppeldijk, de Breesteeg en de Zeystergrifte, gevende gelegenheid tot onmiddellijk vervoer te water naar Utrecht, te zamen groot 7 bunder, 58 roeden, in perceelen en in massa te veilen....".

Op 28 november 1865 werd het "hecht en sterk ouwde Heerenhuis, stalling en schuur, thans tot Afbraak en in het "Logement De Zwaan" te Zeyst verkocht".

Van de voormalige buitenplaats is nu niets meer terug te vinden.

Bewoners

  • 1767 - Cornelis Schellinger
  • 1826 - 1864 Carl Heinrich Wilhelm Verbeek x Jacomina Kelderman
  • 1864 - 1865 P.W. Janssen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Van de Poll-Stichting Zeist - maart 1979 - "Herinneringen aan "De Koppel" te Zeist - door J. Meerdink

Foto's © Albert Speelman 2024

@