Buitenplaats Over 't Veen

Ligging

Zwammerdam - vermoedelijk gelegen in het Steekt en tussen het Goudse Rijnpad en Zwammerdam.

Andere benaming

Overveen

Geschiedenis

Op 30 mei 1720 werd door juffrouw Maria Sloos, weduwe van, en buiten gemeenschap van geoderen gehuwd met de heer Arnoldus Vroombroek, de buitenplaats Over 't Veen getransporteerd op Nicolaas Riemersma en Elisabeth Longespée. De buitenplaats bestond uit "een hofstede, als woningen en landerijen, groot circa 22 morgen zijnde 16 m. op het Steekt en 6 m. op het Rijneveld gelegen, benevens nog 3 m. mede op het Steekt".

In 1724 was de buitenplaats met landerijen groot 13 m. 588 r. en in 1734 was de bezitting vermeerderd met 11 m. 100 r. benevens 9 m. 500 r. op het Rijneveld. De heer Reimersma verkocht de buitenplaats in 1737 aan Nicolaas Antony Kohl, wonende te Amsterdam.

Nicolaas Kohl overleed op de buitenplaats in 1751. Zijn weduwe, Sophia Gril, woonde er nog 15 jaar met haar dochter Maria Dorothea Kohl op de buitenplaats. Maria staat in 1760 als eigenaresse verneld. In 1768 echter mevrouw de weduwe P. Vermeere.

Joos Hendrik Vos werd in 1772 als eigenaar vermeld. Hij was op 28 oktober 1767 getrouwd met Catharina van den Bergh. Hun huwelijk was maar van korte duur. In februari of maart scheidde het echtpaar van tafel en bed. Voor 6000 gulden mocht hij de buitenplaats behouden en tot in 1782 komt hij dan ook als eigenaar voor. In dat jaar moet hij de buitenplaats gedwongen verkopen aan mr. Gerardus Beelaerts van Wieldrecht voor 13.000 gulden. Bij die gelegenheid werd de bezitting als volgt omschreven: "Een hofstede, genaamd "Over 't Veen", bestaande in een heerenhuizinge, huismanswoning, bouwhuis met het speelhuis staande buitendijks voor de voorn. woning, alsmede de schuur en daaraan hoorende landerijen, te zamen groot 37 morgen, 62 roeden".

In 1795 werd mr Beelaerts onder curatele gesteld, maar onttrok zich aan zijn curatoren door naar Alphen te verhuizen. Na zijn ontdekking ging hij naar Amsterdam. Na te zijn opgespoord werd hij in een inrichting voor zwakzinnigen geplaats, waar hij op 24 januari 1809 overleed.

De buitenplaats werd openbaar verkocht en kwam in bezit van vrouwe Ida Bartha Hoff, weduwe van de heer Adam Stratenus, die nog in 1816 als eigenares staat vermeld.

Bewoners

 • - 1720 Maria Sloos
 • 1720 - 1737 Nicolaas Riemersma x Elisbeth Longespée
 • 1737 - 1751 Nicolaas Antony Kohl x Sophia Gril
 • 1751 - 1760 Sophia Gril
 • 1760 - Maria Dorothea Kohl
 • - mwvrouw P. Vermeere
 • < 1772 - 1782 Joost Hendrik Vos
 • 1782 - Gerardus Beelaerts van Wieldrecht
 • - Ida Bartha Hoff

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Regt, W.M.C. - Alphensche Buitenplaatsen - Leidsch Jaarboekje, 1920

Foto's © Albert Speelman 2024

@