Buitenplaats Rhijnhart

Ligging

Zwammerdam

Geschiedenis

Al in 1332 stond hier al een woning. In de acte van belening van 7 april 1332, beleende de heer Jan van Polanen toen: Dirck Vockens. ende Wouter sijn keefs zoon, gesamenderhant, met die wonnge daer Dirc Vockens nu ten tijde in woont, met 4,5 morfgen lants, daer se op staet, gelegen in den ambochte van Alphen". De omschrijving van deze boerenwoning luidde in de 17e eeuw: "een woninge met 4,5 margen lants gelegen in den ambachte van Alphen aen de Gousche sluys in een weer lants genaemt Fockensweer." Het is zeker dat er in 1638 4 morgen allodiaal land bij behoorde en dat de bezitting in het begin van de 18e eeuw werd aangeduid als: "een woninge met 20 mergen 300 roeden allodiaal en 4 mergen 300 roeden leenland, gelegen aan den hogen Rijndijk aan de Goudse sluys in Alphen, genaamd Rhijnhart".

Dirck Vockens en zijn bastaardzoon droegen na enkele jaren hun woning over aan Jan Dever. Daar vererfde het op Willem Pietersz. Dever. De boerderij kwam later in het bezit van zijn zoon Maarten Dever. In 1431 werd het overgedragen aan zijn zoon Adriaan Dever, die het in 1455 overdroeg aan Dammas Reynersz. Na vijf jaar deed Dammas de boerderij over aan Jacob Coppier Henriksz. Het bleef tot 1639 in de familie.

Maria Coppier van Calslagen verkocht de boerderij in 1638 aan Dorothe Clara de Jonge. Deze trouwde in 1646 met Maximilaan Booth, rentmeester van de Prins van Oranje in het Princeland en liet de boerderij bij haar overlijden in 1653 na aan haar zoon Johan Booth. De door hem tot hofstede en heerlijkheid gepromoveerde woning verkocht hij in 1700 aan mr. Hubert Rooseboom, heer van 's-Grevelsrecht, president van de Hoge Raad en curator van de Leidse Universiteit.

Na het overlijden van mr. Hubert Rooseboom werd Rhijnhart toebedeeld aan Brigitte Catharina van Schuylenburch, getrouwd met Steven Adriaan van Welderen.

De heer Steven Adriaan van Welderen was in 1732 eigenaar van de buitenplaats. Deze was 38 morgen, 50 roeden groot. De gebruiker was Egbert Belt. In 1756 komt Van Welderen nog als eigenaar voor, doch in 1790 was het in bezit van de heer Leonard de Thomeese. Deze bezat hier een huis en twee schuren.

Bewoners

 • 1332 - Dirck Vockens
 • - Jan Dever
 • - Willem Pietersz. Dever
 • - 1431 Maarten Dever
 • 1431 - 1455 Adriaan Dever
 • 1455 - 1460 Dammas Reynersz.
 • 1460 - Jacop Coppier Henrikdsz.
 • - 1639 Maria Coppier van Calslagen
 • 1639 - 1653 Dorothea Clara de Jonge x Maximilaan Booth
 • 1653 - 1700 Johan Booth
 • 1700 - 1730 Hubert Roosenboom
 • 1732 - Brigitte Catharina van Schuylenburch x Steven Adriaan van Welderen
 • 1790 - Leonard de Thomeese

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • W.A. Beelaerts - "De hofstede "Rhijnhart" onder Alfen" - Leidsch Jaarboekje, 1916, p. 141-145
 • Regt, W.M.C. - Alphensche Buitenplaatsen - Leidsch Jaarboekje, 1920

Foto's © Albert Speelman 2024

@