Buitenplaats Zeelust

Ligging

Zwammerdam

Andere benaming

Beeterhoop

Geschiedenis

In 1704 was de heer Reijer van der Burg en juffrouw Maria Storm eigenaar van de buitenplaats met de naam Beeterhoop. Jan Gosenson was in 1732 eigenaar. De buitenplaats was toen 8 morgen 500 roeden groot. Hij bezat toen daarnaast een bouwhuis, schuur en zomerhuis en nog (samen met Pieter Timmer) een bouwhuis en schuur.

Op 7 maart 1735 verkocht juffrouw Cornelia Lorié, weduwe en boedelhoudster van de heer Jan Gosenson, de buitenplaats aan Andries Timmer, notaris en procureur in Gouda voor 5.500 gulden. De buitenplaats bezat 9 morgen en nog 8 m. 200 roeden. Vier jaar later werden de beide percelen, bij het overlijden van Andries Timmer voor 5.200 gulden verkocht aan de heer Jan Taalman, die toen beschikte over 17 morgen 200 roeden.

Jan Taalman veranderde de naam Beeterhoop in Zeelust. Hij was luitenant-admiraal van Holland en Zeeland. Hij overleed op 80 jarige leeftijd in 1755 op de buitenplaats. Als eigenaar van zijn buitenplaats werd hij opgevolgd door Abraham Jacob Hiddink, van 1761 tot 1769 door Frederik Luyt. Vermoedelijk was hij maar een huurder en was het bezit in handen van Geertruy Jacobs Stehouwer die op 24 januari 1767 overleed en de buitenplaats aan haar tweede echtgenoot Cornelis Willemsz. Rijnsburger naliet.

De buitenplaats werd in die tijd omschreven als: "een hofstede gemaand Zeelust bestaande in een heerenhuizinge, speelhuis, bouwhuis, berg, stalling en schuren, bepooting en beplanting, met 25 morgen 320 roeden zoo wei- als hooiland, als teelland, staande en gelegen bij de Goudsche Sluis op de polders Steekt en Rijneveld, met 17 morgen op het Steekt, strekkende met een uiterdijk uit den Rijn over Hoogen Rijndijk tot aan de toegangskade, belend ten oosten de Heer Ravensberg, ten westen den boedel, en 4 m. 300 r. op Rijneveld etc". Voor de buitenplaats, tussen de Rijn en de dijk, stond de herberg 't Groeneveld.

Van 1769 tot 1775 was Cornelis Willemsz. Rijnsburger, na hem Cornelis Doorne van Swieten, de eigenaar.

 

In 1781 wordt de buitenplaats uit de solvente boedel van Cornelis Doorne en zijn echtgenote, verkocht aan Willem van der Hoeven en Arnoldina Elizabeth van Riel voor 6.000 gulden. De buitenplaats bestond uit “uit herenhuis, speelhuis aan de Rijn, bergen, stalling en schuren met 25 morgen 320 roeden wei- en hooi- als teelland onder Gouwsluis in de Steekt en het Rijneveld, volgens brief 10-05-1774, 17 morgen hiervan in de Steekt, strekkend uit de Rijn over de Rijndijk tot de Toegangskade, belend ten oosten Jan Ravensbergen, ten westen Klaas Marijnk, 4½ morgen in het Rijneveld, strekkend van de Toegangskade tot de tuin van .. belend ten oosten.., ten westen niet vermeld.., 3½ morgen, als het vorige, belerid ten oosten de stad Gouda, ten zuiden Jan Belt, ten westen Leendert van Koster, en Willem van Zwieten. Verder nog een herbergje "Groeneveld", tegen over de buitenplaats buitendijks van de Rijn.”

In 1782 kwam het in bezit van de heer Van der Hoeve.

Bewoners

 • 1704 - Reijer van der Burg x Maria Storm
 • 1732 - Jan Gosenson x Cornelia Lorié
 • - 1735 Cornelia Lorié
 • 1735 - 1739 Andries Timmer
 • 1739 - 1755 Jan Taalman
 • 1755 - 1761 Abraham Jacob Hiddink
 • 1761 - 1769 Frederik Luyt (huurder?)
 • - 1767 Geertruy Jacobs Stehouwer x Cornelis Willemsz. Rijnsburger
 • 1767 - 1775 Cornelis Willemsz. Rijnsburger
 • 1775 - 1780 Cornelis Doorne van Swieten x Petronella Lepiene
 • 1781 – Willem van der Hoeve x Arnoldina Elizabeth van Riel

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Regt, W.M.C. - Alphensche Buitenplaatsen - Leidsch Jaarboekje, 1920

Foto's © Albert Speelman 2023

@